Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe
http://smart-bhp.pl/szkolenie-bhp-gliwice/ Jak wyjść z długów – darmowyprawnik.eu Kancelaria Notarialna

Postępowanie sądowe, zwane także procesem sądowym to postępowanie, które jest przeprowadzane przed niezawisłym i niezależnym sądem. Odbywa się ono w oparciu o właściwe przepisy prawa cywilnego, administracyjnego lub karnego. Można wyróżnić więc: postępowanie cywilne, karne oraz administracyjnosądowe. Postępowanie cywilne wiąże się ze sprawami, dotyczącymi prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmują się nim sądy powszechne, chyba że sprawy wykazują cechy szczególne – wówczas podlegają pod Sąd Najwyższy. Postępowanie cywilne można podzielić na sądowe i pozasądowe.

Pierwszy rodzaj dzieli się również na kolejne typy: rozpoznawcze, pomocnicze oraz egzekucyjne. Postępowanie karne zmierza do wykrycia oraz ustalenia czynu przestępczego i jego sprawcy. W jego efekcie ma dojść do wymierzenia kary winnemu albo zastosowania innych środków, które w przypadku braku przestępstwa doprowadzą do uniewinnienia oskarżonego. Prawa i obowiązki, według jakich powinny postępować organy procesowe są określone w prawie karnym. Można wyróżnić proces konkretny i ogólny. Postępowanie administracyjnosądowe toczy się w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej.

Sądy administracyjne orzekają w przypadku wielu różnego rodzaju skarg na decyzje, padające w toku postępowania administracyjnego.